Lord Vishnu

Lord Vishnu

Tuesday, September 21, 2010

RASI MANTRAS

RASI MANTRAS

The Janma Rashi is the sign occupied by the moon in the birth chart. Following are the Rasi mantras :

Aries - Om Vishnave Namah
Taurus - Om Vasudevaya Namah
Gemini - Om Keshavaya Namah
Cancer - Om Radha-Krishnaya Namah
Leo - Om Hariharaya Balamukundaya Namah
Virgo - Om Hrim Pitambaraya Paramatmane Namah
Libra - Om Sri Ram Dasrathaye Namah
Scorpio - Om Narayanaya Namah Om Naraya Namah
Sagittarius - Om Hrim Shrim Krim Dharani Dharaya Namah
Capricorn - Om Shrim Vatsalaya Namaha
Aquarius - Om Shri Upendraya Achyutaya Namah, Om Krim Govinda-Gopalaya Namah
Pisces - Om Krim Rathanga - Chakraya Namah

1 comment: